Zespół Szkolno-Przedszkolny > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

drukuj
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Stroniu www.zspstronie.pl.

Data publikacji strony internetowej: 30-08-2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07-03-2024.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pliki DOC nie są dostępne cyfrowo w całości, zawierają zeskanowane teksty lub informacje słowną w postaci graficznej. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • niektóre artykuły nie mają odpowiedniej struktury nagłówkowej,
 • filmy i transmisje nie posiadają napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących,
 • dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, które z nich potrzebujesz i jak powinniśmy je dostosować.,

Oświadczenie sporządzono dnia: 20.09.2020.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 21.03.2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótow klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Elżbieciak, info@zspstronie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8797 738. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Szkoły Podstawowej prowadzi 5 wejść. Wejście główne od ulicy dojazdowej, wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla poruszających się na wózku inwalidzkim, oraz 4 wejścia ewakuacyjne po bokach budynku: 1 od strony przedszkola, 1 od strony dziedzińca, 1 na salę gimnastyczną, 1 od strony GOK. Dodatkowe wejście do pomieszczenia na parterze sali gimnastycznej. Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku wyznaczono miejsce parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Naprzeciwko budynku ZSP znajduje się parking. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do budynku Przedszkola w ZSP prowadzą 4 wejścia: dwa główne, dwa na zaplecze: dostępne dla pracowników.
 2. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego, prowadzi do niego korytarz
 3. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do Sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost od stronie wejścia głównego.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma też usługi „Tłumacza języka migowego online”

Aplikacje mobilne

Nie dysponujemy aplikacją mobilną.